ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม


ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม 


วันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2565 นายนิติกร ผิวผ่อง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว มอบหมายให้นายเมธี เสมา ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เข้าตรวจประเมินฟาร๋มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน ณ พื้นที่ อำเภอเมืองสระแก้ว อำเภออรัญประเทศ อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอโคกสูง อำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอตาพระยา และอำเภอวัฒนานคร