ศึกษาดูงาน 


วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายนิติกร ผิวผ่อง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว เข้าศึกษาดูงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และการผลิตอาหารสัตว์น้ำปั้นก้อนเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดแก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป