นิเทศนักศึกษาฝึกงาน 


เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว ต้อนรับนางสาวธิดารัตน์ สุวรรณรัตน์  อาจารย์จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี เพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกงาน โดยทางศูนย์ฯ ได้มอบหนังสือ "มาตรฐานปลากัดสวยงามในประเทศไทย" (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.2559) และโปสเตอร์ปลากัด และโปสเตอร์พรรณไม้น้ำ เพื่อใช้ในประกอบการเรียนการสอนแก่นักศึกษาต่อไป