ประชุมเจ้าหน้าที่ของศพจ.สระแก้ว


ประชุมเจ้าหน้าที่ของศพจ.สระแก้ว 


เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 นายนิติกร ผิวผ่อง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว ประชุมข้าราชการ และบุคลากรของศูนย์ฯ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานของนายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ำจืดสระแก้ว