รับนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว


รับนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว 


เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 นายนิติกร ผิวผ่อง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว เข้ารับนโยบายการปฏิบัติงานจากนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว (ชั้น 4)