ตัวชี้วัดข้าราชการครั้งที่ 1/2565


ตัวชี้วัดข้าราชการครั้งที่ 1/2565 


ตัวชี้วัดข้าราชการครั้งที่ 1/2565

1. นางสาวแสงเดือน นาคสุวรรณ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว

2. นางสาวเกษศิริ อิงขนร  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

3. นายเมธี เสมา  นักวิชาการประมงปฎิบัติการ

4. นางสาวมณฑิรา จิตเจตน์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน