คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2565


คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2565 


วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นางสาวแสงเดือน นาคสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เข้าร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ไตรมาส 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 3 บ้านไทยสามัคคี ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว