รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม


รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม 


**ประชาสัมพันธ์ **

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม ดังต่อไปนี้

1. โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยาภาพเกษตรกร ประเภทเกษตรกรทั่วไป จำนวน 90 ราย 

2. โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  กิจกรรมย่อยส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง จำนวน 10 ราย

**สนใจสอบถามรายละเอีดเพิ่มเติมได้ที่**

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว 288 หมู่ 8 ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

โทร 0 3724 7967 (ในวันและเวลาราชการ)