พันธุ์สัตว์น้ำที่มีจำหน่าย ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2564


พันธุ์สัตว์น้ำที่มีจำหน่าย ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2564 


พันธุ์สัตว์น้ำจืดที่มีจำหน่าย ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2564

**งดจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19**

**สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์  0 3724 7967**

ในวันและเวลาราชการ