วันต้นไม้ประจำชาติ ปี 2564


วันต้นไม้ประจำชาติ ปี 2564 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว ร่วมปลูกต้นไม้ จำนวน 50 ต้น ได้แก่ ต้นยางนา ต้นขนุน ต้นตะเคียน ต้นพะยูง และต้นมะฮอกกานี เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยมีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 25 คน

โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

2. เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ