กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำพันธุ์กุ้งทะเล


[2023-06-01] คุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ "ปิดฤดูน้ำแดง" 2566.. [2023-05-16] คุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่.. [2023-05-16] โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อร.. [2023-04-05] โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อร.. [2023-04-05] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์.. [2023-03-27] โครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1 กรมประ.. [2023-03-27] โรงเพาะฟักและโรงอนุบาลกุ้งในระบบในจังหวัดสมุทรปราการ.. [2023-03-21] กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำพันธุ์กุ้งทะเล.. [2023-02-27] เทคนิควิธีการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน "ปลานิล+กุ้งขาว".. [2023-02-15] ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและจุลินทรีย์ที่ใช้ในการเพา.. อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำพันธุ์กุ้งทะเล 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ 13 มีนาคม 2566 นายกอบศักดิ์  เกตุเหมือน ประมงจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ ร่วมกันจัดกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำพันธุ์กุ้งทะเล โดยมีนายขจิตเวช  แก้วน้อย  นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ เป็นประธานกิจกรรม นำผู้เข้าร่วมงานปล่อยพันธุ์กุ้งทะเล


ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กฟผ. โรงไฟฟ้าพระนครใต้ เพื่อนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ ทั้งพันธุ์สัตว์น้ำจืดหรือพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งที่จะสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนในท้องถิ่น สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการจึงได้จัด"กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำพันธุ์กุ้งทะเล" เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งเป็นพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 2,000,000 ตัว นับว่าเป็นโอกาสในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น