ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ


ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ 


ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด

ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565