กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “สร้างจิตอนุรักษ์ฟื้นฟู ปล่อยพันธุ์ปูคืนสู่ธรรมชาติ”


[2023-03-27] โครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1 กรมประ.. [2023-03-27] โรงเพาะฟักและโรงอนุบาลกุ้งในระบบในจังหวัดสมุทรปราการ.. [2023-03-21] กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำพันธุ์กุ้งทะเล.. [2023-02-27] เทคนิควิธีการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน "ปลานิล+กุ้งขาว".. [2023-02-15] ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและจุลินทรีย์ที่ใช้ในการเพา.. [2023-01-13] การยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน 2566.. [2022-12-21] งดรับของขวัญในทุกเทศกาลและโอกาสเพื่อให้กรมประมงเป็นองค์กรคุณธรรม.. [2022-10-27] เทศกาลกินปลากะพง @ คลองนิยมาตรา.. [2022-08-24] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ " เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พร.. [2022-08-17] ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ.. อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “สร้างจิตอนุรักษ์ฟื้นฟู ปล่อยพันธุ์ปูคืนสู่ธรรมชาติ” 


วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 
นายกอบศักดิ์  เกตุเหมือน ประมงจังหวัดสมุทรปราการ นำคณะบุคลากรในสังกัดสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “สร้างจิตอนุรักษ์ฟื้นฟู ปล่อยพันธุ์ปูคืนสู่ธรรมชาติ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งในแหล่งธรรมชาติให้มีเพิ่มปริมาณเพิ่มขึ้นและอนุรักษ์พันธุ์ปูให้สามารถขยายพันธุ์ต่อไปด้วยความยั่งยืน 

โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก 
นายวันชัย  คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน  ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรปราการ และจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมฯ ประมาณ 100 ราย 
ณ สถานตากอากาศบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ