กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “สร้างจิตอนุรักษ์ฟื้นฟู ปล่อยพันธุ์ปูคืนสู่ธรรมชาติ”


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “สร้างจิตอนุรักษ์ฟื้นฟู ปล่อยพันธุ์ปูคืนสู่ธรรมชาติ” 


วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 
นายกอบศักดิ์  เกตุเหมือน ประมงจังหวัดสมุทรปราการ นำคณะบุคลากรในสังกัดสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “สร้างจิตอนุรักษ์ฟื้นฟู ปล่อยพันธุ์ปูคืนสู่ธรรมชาติ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งในแหล่งธรรมชาติให้มีเพิ่มปริมาณเพิ่มขึ้นและอนุรักษ์พันธุ์ปูให้สามารถขยายพันธุ์ต่อไปด้วยความยั่งยืน 

โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก 
นายวันชัย  คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน  ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรปราการ และจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมฯ ประมาณ 100 ราย 
ณ สถานตากอากาศบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ