Field Day อำเภอบางเสาธง 


วันที่ 8 กรกฎาคม 2565  นายกอบศักดิ์ เกตุเหมือน ประมงจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และสำนักงานประมงอำเภอบางเสาธง ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบล ศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมงาน จำนวน 30 ราย ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร ดังนี้
1. สร้างการรับรู้มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP มกษ.7436-2563)
2. สร้างการรับรู้การเข้าใช้งานโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (APD) และให้บริการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (จสค.)
3. สร้างการรับรู้การใช้จุลินทรีย์ ปม.1 ในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล