Fisherman Market ในงาน “Samutprakan Shopping Fest Season 2”


Fisherman Market ในงาน “Samutprakan Shopping Fest Season 2” 


วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมสนับสนุนการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำหลากหลาย ตามโครงการ " Fisherman Market “ ที่นำมาจำหน่ายในราคาประหยัด จากกลุ่มประมงพื้นบ้านและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการคัดสรรจากสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ ในงาน “Samutprakan Shopping Fest Season 2” งานตลาดนัดสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดจังหวัดสมุทรปราการ VS ตลาดนัดแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2565
ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคราคาประหยัดสินค้าจาก ผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำจากโครงการ Fisherman Market สินค้า OTOP สินค้าชุมชน สินค้าธงฟ้า สินค้าโรงงาน และสินค้าจากผู้ประกอบการ MOC Biz club ที่ลดราคาสูงสุดถึง 40% และร่วมสมัครงานกับนายจ้างคุณภาพไม่ต่ำกว่า 1,000 อัตรา ณ ลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ