Fisherman Market ในงาน “Samutprakan Shopping Fest Season 2”


[2023-03-27] โครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1 กรมประ.. [2023-03-27] โรงเพาะฟักและโรงอนุบาลกุ้งในระบบในจังหวัดสมุทรปราการ.. [2023-03-21] กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำพันธุ์กุ้งทะเล.. [2023-02-27] เทคนิควิธีการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน "ปลานิล+กุ้งขาว".. [2023-02-15] ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและจุลินทรีย์ที่ใช้ในการเพา.. [2023-01-13] การยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน 2566.. [2022-12-21] งดรับของขวัญในทุกเทศกาลและโอกาสเพื่อให้กรมประมงเป็นองค์กรคุณธรรม.. [2022-10-27] เทศกาลกินปลากะพง @ คลองนิยมาตรา.. [2022-08-24] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ " เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พร.. [2022-08-17] ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ.. อ่านทั้งหมด 

Fisherman Market ในงาน “Samutprakan Shopping Fest Season 2” 


วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมสนับสนุนการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำหลากหลาย ตามโครงการ " Fisherman Market “ ที่นำมาจำหน่ายในราคาประหยัด จากกลุ่มประมงพื้นบ้านและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการคัดสรรจากสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ ในงาน “Samutprakan Shopping Fest Season 2” งานตลาดนัดสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดจังหวัดสมุทรปราการ VS ตลาดนัดแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2565
ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคราคาประหยัดสินค้าจาก ผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำจากโครงการ Fisherman Market สินค้า OTOP สินค้าชุมชน สินค้าธงฟ้า สินค้าโรงงาน และสินค้าจากผู้ประกอบการ MOC Biz club ที่ลดราคาสูงสุดถึง 40% และร่วมสมัครงานกับนายจ้างคุณภาพไม่ต่ำกว่า 1,000 อัตรา ณ ลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ