[2023-03-21] กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำพันธุ์กุ้งทะเล.. [2023-02-27] เทคนิควิธีการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน "ปลานิล+กุ้งขาว".. [2023-02-15] ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและจุลินทรีย์ที่ใช้ในการเพา.. [2023-01-13] การยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน 2566.. [2022-12-21] งดรับของขวัญในทุกเทศกาลและโอกาสเพื่อให้กรมประมงเป็นองค์กรคุณธรรม.. [2022-10-27] เทศกาลกินปลากะพง @ คลองนิยมาตรา.. [2022-08-24] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ " เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พร.. [2022-08-17] ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ.. [2022-07-19] Field Day อำเภอบางพลี.. [2022-07-19] กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “สร้างจิตอนุรักษ์ฟื้นฟู ปล่อยพันธุ์ปูคืนสู่ธรรมชาต.. อ่านทั้งหมด 

Field Day อำเภอพระสมุทรเจดีย์ 


วันที่ 6 กรกฎาคม 2565  นายกอบศักดิ์ เกตุเหมือน ประมงจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และสำนักงานประมงอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์หลัก) ประจำอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมงาน จำนวน 30 ราย ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร ดังนี้
1. สร้างการรับรู้มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP มกษ.7436-2563)
2. สร้างการรับรู้การเข้าใช้งานโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (APD) และให้บริการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (จสค.)
3. สร้างการรับรู้การใช้จุลินทรีย์ปม.1 ในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
4. สร้างการรับรู้เทคนิคการอนุบาลกุ้งทะเล โดยเชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ