Fisherman Shop @ SamutPrakan ตลาดสุขอนันต์ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ


Fisherman Shop @ SamutPrakan ตลาดสุขอนันต์ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ 


วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายกอบศักดิ์ เกตุเหมือน ประมงจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมเปิดร้านค้า " Fisherman Shop @SamutPrakan " ณ ตลาดสุขอนันต์ อำเภอคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้นโยบาย Fisherman Shop ของกรมประมง ที่เป็นช่องทางการกระจายสินค้าสัตว์น้ำคุณภาพปลอดภัยจากชุมชน/กลุ่มประมงพื้นบ้าน/วิสาหกิจชุมชนสู่ผู้บริโภค โดยมีผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสดและแปรรูปที่ได้รับการรับการคัดสรรจากสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ