การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสมุทรปราการโมเดล


[2023-06-01] คุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ "ปิดฤดูน้ำแดง" 2566.. [2023-05-16] คุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่.. [2023-05-16] โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อร.. [2023-04-05] โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อร.. [2023-04-05] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์.. [2023-03-27] โครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1 กรมประ.. [2023-03-27] โรงเพาะฟักและโรงอนุบาลกุ้งในระบบในจังหวัดสมุทรปราการ.. [2023-03-21] กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำพันธุ์กุ้งทะเล.. [2023-02-27] เทคนิควิธีการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน "ปลานิล+กุ้งขาว".. [2023-02-15] ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและจุลินทรีย์ที่ใช้ในการเพา.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสมุทรปราการโมเดล 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นาย กอบศักดิ์ เกตุเหมือน ประมงจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้นายโยธิน  เทอดวงศ์วรกุล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประสานงานกลางในคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสมุทรปราการโมเดล ครั้งที่ 9 ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าฯ เป็นประธานที่ประชุม ทำหน้าที่ประสานการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการสมุทรปราการโมเดล และในการประชุมครั้งนี้ได้พิจารณาสรุปผลการดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง "โครงข่ายการตลาดเพื่อสร้างรายได้แก่วิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 : สมุทรปราการโมเดล" และนำเสนอข้อเสนอแนะของผลการศึกษาวิจัย ซึ่งมีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นผู้สรุปผลการดำเนินการ และเสนอต่อจังหวัดสมุทรปราการถึงแนวทางการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และต่อยอดในอนาคต ดังนี้ 1.ด้านโครงสร้างการจัดการ ได้แก่ การสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน การบูรณาการจัดทำนโยบายและแผนงานด้านการพัฒนาโครงข่ายการตลาด 2.ด้านนโยบาย ได้แก่ การจัดหาสถานที่กลางสำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การจัดหาสถานที่แหล่งรวมในการจัดจำหน่ายสินค้า การส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการจัดจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์ การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน เช่น ตลาดจริงใจ ห้างพาราไดซ์ เป็นต้น