การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสมุทรปราการโมเดล


การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสมุทรปราการโมเดล 


วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นาย กอบศักดิ์ เกตุเหมือน ประมงจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้นายโยธิน  เทอดวงศ์วรกุล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประสานงานกลางในคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสมุทรปราการโมเดล ครั้งที่ 9 ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าฯ เป็นประธานที่ประชุม ทำหน้าที่ประสานการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการสมุทรปราการโมเดล และในการประชุมครั้งนี้ได้พิจารณาสรุปผลการดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง "โครงข่ายการตลาดเพื่อสร้างรายได้แก่วิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 : สมุทรปราการโมเดล" และนำเสนอข้อเสนอแนะของผลการศึกษาวิจัย ซึ่งมีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นผู้สรุปผลการดำเนินการ และเสนอต่อจังหวัดสมุทรปราการถึงแนวทางการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และต่อยอดในอนาคต ดังนี้ 1.ด้านโครงสร้างการจัดการ ได้แก่ การสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน การบูรณาการจัดทำนโยบายและแผนงานด้านการพัฒนาโครงข่ายการตลาด 2.ด้านนโยบาย ได้แก่ การจัดหาสถานที่กลางสำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การจัดหาสถานที่แหล่งรวมในการจัดจำหน่ายสินค้า การส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการจัดจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์ การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน เช่น ตลาดจริงใจ ห้างพาราไดซ์ เป็นต้น