ร่วมประชุมเพื่อให้ความรู้และแนวทางการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มมูลค่าของกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงปลานิลคุณภาพคอลาด


ร่วมประชุมเพื่อให้ความรู้และแนวทางการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มมูลค่าของกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงปลานิลคุณภาพคอลาด  


วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายกอบศักดิ์ เกตุเหมือน ประมงจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความรู้และแนวทางการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มมูลค่าของกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงปลานิลคุณภาพคอลาด ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มีอำนาจหน้าที่ ข้อ (2) ประสานนโยบายและการดำเนินงานระหว่างองค์กรเกษตร เกษตรกร สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานของรัฐ โดยการประชุมครั้งนี้ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME) และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ   ณ กลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลคุณภาพคอลาด หมู่ 11ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ