ประกาศทั้งหมด

 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี

   (2020-06-22) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563..
   (2020-05-31) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563..
   (2020-04-30) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563..
   (2020-04-08) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดทำแพซั้งเชือกสำหรับแหล่งอาศัยสัตว์น้ำด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์..
   (2020-03-23) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดทำแพซั้งเชือกสำหรับแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..
   (2020-03-19) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ิมิใช่งานก่อสร้าง..
   (2020-03-17) ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดทำแพซั้งเชือกสำหรับแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e..
   (2020-03-06) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดทำแพซั้งเชือกสำหรับแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..
   (2020-01-22) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563..
   (2020-01-02) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีขายทอดตลาด..
   (2020-03-31) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563..
   (2020-02-28) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563..
   (2020-01-31) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563..
   (2019-12-27) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562..
   (2019-11-30) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562..
   (2019-10-31) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562..

  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรีเปิดรับคำขอใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ รอบปีการประมง 2563 - 2564.. (284)  แจ้งประชาสัมพันธ์การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม.. (241) ประชุมหารือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี.. (217) ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 4 (นายพีระ ทองโพธิ์) และคณะ ได้มาตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2563.. (166) แบนเนอร์.. (159) ออกพื้นที่สอบถามข้อมูลจากเกษตรกรภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2562 พร้อมอำนวยความสะดวกในการรับจดแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้ง.. (147) ร่วมจัดฝึกอบรมด้านโภชนาการและการแปรรูปสัตว์น้ำ.. (139) ขยายเวลารับแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (121) เปิดบริการเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ/ผู้ประกอบการด้านการประมง ในการออกใบรับรองฯ ตามข้อกำหนดมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 254.. (118) ร่วมสำรวจแรงงานไทยในเรือประมงพื้นบ้าน ตามมาตรา 174 แห่งพรก.การประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และชาวประมงที่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3) ไว.. (118) แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ.. (117) ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2563.. (116) เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี เข้าตรวจสอบฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงจระเข้.. (116) วันดินโลก.. (114) ประมงอำเภอเมืองเพชรบุรี ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แผนการปฏิบัติงานการสำรวจแรงงานประมงไทยในเรือประมงพื้นบ้านปี 2563 พร้อมทั้งสำรวจสถิติประมงรายเดือน และสอบ.. (111) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม.. (105) การป้องกันและลดความเสี่่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19.. (99) แนวทางการดำเนินการออกหนังสือคนประจำเรือ (Seabook) ตามประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายต.. (94) ประมงอำเภอแก่งกระจาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดราชบุรี เข้าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามโครงการบริหารจัดการสิน.. (93) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2563.. (92)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี

     275 ม.2 ถนนคีรีรัฐยา ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000