บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี
นายอิทธิพล ขวาไทย

ประมงจังหวัดเพชรบุรี
    


นางอารีวัลย์ คล้อยวงษ์

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
    
นางสาวปรางทิพย์ ประเสริฐวัฒนะ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง
    
นายปรเมศร์ อรุณ

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
    


นายภูวนัย ชัยศรี

ประมงอำเภอบ้านแหลม
    
นางสาวชัญญานุช วัดสว่าง

ประมงอำเภอเมืองเพชรบุรี
    
นายวัฒนา นกแก้ว

ประมงอำเภอท่ายาง
    
นายมณฑล อ่วมเทศ

ประมงอำเภอเขาย้อย
    
นางสาวมาลี เอี่ยมทรัพย์

ประมงอำเภอชะอำ
    
นางสาวจารุณีย์ กาญจน์วิริยะ

ประมงอำเภอแก่งกระจาน
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี

 275 ม.2 ถนนคีรีรัฐยา ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000