บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี
นายสมบุญ ธัญญาผล

ประมงจังหวัดเพชรบุรี

เบอร์โทรศัพท์ 094-3251110

    


นางอารีวัลย์ คล้อยวงษ์

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ 066-0973567

    
นางสาวปรางทิพย์ ประเสริฐวัฒนะ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง

เบอร์โทรศัพท์ 066-0973563

    
นายวัฒนา นกแก้ว

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

เบอร์โทรศัพท์ 066-0973571

    


นายภูวนัย ชัยศรี

ประมงอำเภอบ้านแหลม

เบอร์โทรศัพท์ 066-0973565

    
นางสาวชัญญานุช วัดสว่าง

ประมงอำเภอเมืองเพชรบุรี

เบอร์โทรศัพท์ 066-0973564

    
นางสาวกมลวรรณ เอี่ยมทับ

ประมงอำเภอท่ายาง

เบอร์โทรศัพท์ 066-0973566

    
นายอนุรักษ์ ทิมศรี

ประมงอำเภอเขาย้อย

เบอร์โทรศัพท์ 066-0973569

    
นางสาวมาลี เอี่ยมทรัพย์

ประมงอำเภอชะอำ

เบอร์โทรศัพท์ 066-0973570

    
นางสาวจารุณีย์ กาญจน์วิริยะ

ประมงอำเภอแก่งกระจาน

เบอร์โทรศัพท์ 066-0973568

    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี

 275 ม.2 ถนนคีรีรัฐยา ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000