บุคลากร สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี

นายสมบุญ ธัญญาผล

ประมงจังหวัดเพชรบุรี


เบอร์โทรศัพท์ 094-3251110

    


นางอารีวัลย์ คล้อยวงษ์

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์


เบอร์โทรศัพท์ 066-0973567

    


นางดุจดาว ทองดวง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
    
นางสาวสุธาสินี อยู่ดี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
    
นางนวพร อยู่เป็นสุข

พนักงานธุรการ ส.4
    
นายสมศักดิ์ ควรประสิทธิ์

พนักงานขับรถยนต์ ส.2
    


นายมานพ เพิ่มสุข

นักวิชาการประมง
    
นางสาวศิวพร อารัมภ์พจน์

นักวิชาการประมง
    
นางสาววาสนา สุทธิ์ประเสริฐ

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
    
นางสาววารุณี เกตุพรหม

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    
นายทศพร บุญเปี่ยม

พนักงานขับรถยนต์
    
นางอัสมาภรณ์ อินทร์กลั่น

พนักงานทำความสะอาด
    


นางสาวปรางทิพย์ ประเสริฐวัฒนะ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง


เบอร์โทรศัพท์ 066-0973563

    


นางสาวปฐณีย์ พูลกลิ่น

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นางสาวชุดาภรณ์ คงมีสุข

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    
นายรัตนชาติ งามขำ

นักวิชาการประมง
    
นายอรรณพ มานิต

นักวิชาการประมง
    
นายวิชิต ดำนาน

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายวัฒนา นกแก้ว

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง


เบอร์โทรศัพท์ 066-0973571

    


นางสาวนภาภรณ์ พวงจันทร์

นิติกรปฏิบัติการ
    
นางสาวสุกานดา แก้วโต

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
    
นายศุภณัฐ เกษมวุฒิธาดา

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    
นายยจอนนี่ ลี ชัยณรา

เจ้าหน้าที่ Seabook
    


นายภูวนัย ชัยศรี

ประมงอำเภอบ้านแหลม


เบอร์โทรศัพท์ 066-0973565

    
นางสาวชัญญานุช วัดสว่าง

ประมงอำเภอเมืองเพชรบุรี


เบอร์โทรศัพท์ 066-0973564

    
นางสาวมาลี เอี่ยมทรัพย์

ประมงอำเภอชะอำ


เบอร์โทรศัพท์ 066-0973570

    
นางสาวจารุณีย์ กาญจน์วิริยะ

ประมงอำเภอแก่งกระจาน


เบอร์โทรศัพท์ 066-0973568

    


นางสาวกมลวรรณ เอี่ยมทับ

ประมงอำเภอท่ายาง


เบอร์โทรศัพท์ 066-0973566

    
นายอนุรักษ์ ทิมศรี

ประมงอำเภอเขาย้อย


เบอร์โทรศัพท์ 066-0973569

    
นางทิพาพร แก้วประเสริฐศรี

ประมงอำเภอหนองหญ้าปล้อง


เบอร์โทรศัพท์ 083-9714237

    
นายกิตติศักดิ์ เจริญทรัพย์

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน


เบอร์โทรศัพท์ 095-2598987

    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี

 275 ม.2 ถนนคีรีรัฐยา ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000    fpo_phetchaburi@fisheries.go.th   032426032   032424021