ประกาศทั้งหมด

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

   (2018-03-19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการชุดวัด BOD ภาคสนาม..
   (2018-02-19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 6 รายการ..
   (2018-02-19) 19.02.61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพอนามัยสถานแปรรูปหรือสถานรวบรวมสัตว์น้ำเบื้องต้น..
   (2018-02-19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดสถานที่ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและมาตรฐานสุขอนามัย..
   (2018-04-11) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ 11 รายการ..
   (2018-04-09) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์งานนครปฐมฟิชแฟร์ ครั้งที่ 10..
   (2018-02-09) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดนิทรรศการและแสดงผลงานของกลุ่มเกษตรกร..
   (2018-04-08) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 25 รายการ..
   (2018-01-08) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ในการฝึกอบรมเกษตรกร 2 แห่ง..
   (2018-03-05) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กข 5191 นครปฐม..
   (2018-08-03) ประกาศผู้ชนะ วัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ..
   (2018-08-03) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ..
   (2018-08-03) ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ..
   (2018-02-02) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุในการจัดทำสตูดิโอถ่ายภาพสินค้าสัตว์น้ำสวยงาม..
   (2018-02-02) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำชุดเอกสารประกอบการฝึกอบรม หลักสูตรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค..
   (2018-02-02) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาแบรนด์ และพัฒนาตนเองรองรับตลาดสัตว์น้ำสวยงามออนไ..
   (2018-05-01) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจดสถานที่จัดงานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงามจังหวัดนครปฐม นครปฐมฟิชแฟร์ ครั้งที่ 10..
   (2018-04-04) ประกวดราคาซื้อพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 2,000,000 ตัว (e-bidding).2..
   (2018-04-09) ประกวดราคาจ้างเหมาจัดสถานที่จัดงานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงาม นครปฐมฟิชแฟร์ ครั้งที่ 10 (e-bidding)..
   (2018-04-04) ประกวดราคาซื้อพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 2,000,000 ตัว (e-bidding)..
   (2018-08-30) test up load..
   (2018-08-30) test up load..
   (2018-08-30) test up load..
   (2018-08-30) test up load..
   (2018-08-30) test up load..
   (2018-08-30) test up load..
   (2018-08-30) test up load..
   (2018-08-30) test up load..
   (2018-07-12) ใบสมัคร (Smart Farmer)..

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (6,928)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (4,512) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (2,399) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (1,996) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,637) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (1,546) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,495) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (1,491) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,320) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (1,172) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,072) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (999) สถิติประมง.. (941) ราคาสัตว์น้ำ.. (889) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (887) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (858) สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต.. (845) สัตว์น้ำควบคุมของจังหวัดนครปฐม.. (762) ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3.. (761) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (738)

    Copyright © 2016-2021 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000