ประกาศทั้งหมด

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

   (2018-03-19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการชุดวัด BOD ภาคสนาม..
   (2018-02-19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 6 รายการ..
   (2018-02-19) 19.02.61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพอนามัยสถานแปรรูปหรือสถานรวบรวมสัตว์น้ำเบื้องต้น..
   (2018-02-19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดสถานที่ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและมาตรฐานสุขอนามัย..
   (2018-04-11) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ 11 รายการ..
   (2018-04-09) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์งานนครปฐมฟิชแฟร์ ครั้งที่ 10..
   (2018-02-09) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดนิทรรศการและแสดงผลงานของกลุ่มเกษตรกร..
   (2018-04-08) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 25 รายการ..
   (2018-01-08) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ในการฝึกอบรมเกษตรกร 2 แห่ง..
   (2018-03-05) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กข 5191 นครปฐม..
   (2018-08-03) ประกาศผู้ชนะ วัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ..
   (2018-08-03) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ..
   (2018-08-03) ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ..
   (2018-02-02) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุในการจัดทำสตูดิโอถ่ายภาพสินค้าสัตว์น้ำสวยงาม..
   (2018-02-02) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำชุดเอกสารประกอบการฝึกอบรม หลักสูตรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค..
   (2018-02-02) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาแบรนด์ และพัฒนาตนเองรองรับตลาดสัตว์น้ำสวยงามออนไ..
   (2018-05-01) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจดสถานที่จัดงานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงามจังหวัดนครปฐม นครปฐมฟิชแฟร์ ครั้งที่ 10..
   (2018-04-04) ประกวดราคาซื้อพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 2,000,000 ตัว (e-bidding).2..
   (2018-04-09) ประกวดราคาจ้างเหมาจัดสถานที่จัดงานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงาม นครปฐมฟิชแฟร์ ครั้งที่ 10 (e-bidding)..
   (2018-04-04) ประกวดราคาซื้อพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 2,000,000 ตัว (e-bidding)..
   (2018-08-30) test up load..
   (2018-08-30) test up load..
   (2018-08-30) test up load..
   (2018-08-30) test up load..
   (2018-08-30) test up load..
   (2018-08-30) test up load..
   (2018-08-30) test up load..
   (2018-08-30) test up load..
   (2018-07-12) ใบสมัคร (Smart Farmer)..

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (4,096)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (3,285) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (1,576) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,359) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,326) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,013) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (954) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (854) แบบคำขอต่างๆ.. (787) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (762) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (751) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (738) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (653) สถิติประมง.. (646) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (631) ราคาสัตว์น้ำ.. (597) หน่วยงานส่วนกลาง.. (550) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (538) อาสาสมัครด้านการประมง.. (496) ติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนต่างๆ.. (461)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000