ประกาศทั้งหมด

 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

   (2021-03-16) ประกาศเผยแพร่แผน การซื้อวัสดุการเกษตรและจ้างทำป้าย จำนวน 17 รายการ โดยวิธีคัดเลือก..
   (2021-04-19) ประกาศราคากลาง การซื้อวัสดุการเกษตรและจ้างทำป้าย จำนวน 17 รายการ โดยวิธีคัดเลือก..
   (2021-04-19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุการเกษตรและจ้างทำป้าย จำนวน 17 รายการ โดยวิธีคัดเลือก..
   (2020-03-30) ประกาศเลื่อนการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด โดยวิธีทอดตลาด จำนวน 71 รายการ..
   (2020-03-24) การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์..
   (2020-03-20) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์..
   (2020-03-12) รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ..
   (2020-03-13) ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด โดยวิธีทอดตลาด..
   (2018-04-24) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง..
   (2018-04-03) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 10 - 23 เมษายน 2561..

  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัดตามกฎกระทรวง.. (2,222)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล.. (1,332) วาระงานผู้บริหาร.. (1,183) ปล่อยพันธุ์ปลารากกล้วย เพื่อเป็นแหล่งขยายพันธุ์ในแม่น้ำตุ๋ย.. (1,063) ฤดูน้ำแดง จังหวัดลำปาง.. (929) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (893) ประวัติหน่วยงาน.. (870) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (811) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง.. (732) อบรมโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง (อ.แม่เมาะ).. (621) โครงการอบรมประมงอาสา รุ่นที่ 11 ประจำปี 2560.. (615) โครงการ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ.เมืองลำปาง).. (613) สารจากอธิบดีกรมประมง.. (605) โครงการ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ.ห้างฉัตร).. (601) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อบำเพ็ญเป็นพระราชกุศล 50 วัน .. (593) โครงการ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ.เกาะคา).. (583) แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงอุทกภัย ปี 2560 (ด้านการประมง).. (549)  อบรมโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง (อ.เกาะคา).. (522) อบรมโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง (อ.สบปราบ).. (515) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปลานิลในกระชังบ่อดินแบบพัฒนา งบพัฒนาจังหวัดลำปาง ปี 2561.. (513)

    Copyright © 2016-2021 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

     ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000