ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาญจนบุรี

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • สถานที่ติดต่อ.. (869)  อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ.. (733) โครงสร้างองค์กร.. (715) วิสัยทัศน์และพันธกิจ.. (701) ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน.. (698) รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2563.. (178) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (168) เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์แนะแนวทางคัดกรองcovid-19.. (165) โครงการเสริมสร้างชุมชนประมง อ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อยหมู่ 6-7 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 14-15 เมษายน 2563.. (163) กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี.. (156) โครงการจิตอาสา Big cleaning day.. (149) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2562.. (145) โครงการเสริมสร้างชุมชนประมง ณ อ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อยหมู่ 6-7 ตำบลหนองหรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี.. (131) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (128) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (123) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (121) “ฤดูน้ำแดง” จังหวัดกาญจนบุรี.. (120) ปรับภูมิทัศน์บริเวณป้อมยามและซ่อมแซมป้ายชื่อศูนย์ฯ.. (117) เจ้าหน้าที่ศูนย์ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (110) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันตก(กาญจนบุรี).. (108)