ประกาศทั้งหมด

 ด่านตรวจประมงสตูล

   (2020-03-02) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทางานด้านธุรการและดูแลความสะอาด..
   (2020-03-02) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานทั่วไป (คนพิการ)..
   (2020-03-02) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการด้านสื่อสาร..
   (2020-03-02)  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ..
   (2020-01-30) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการด้านสื่อสาร..
   (2019-11-04) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น..
   (2019-12-12) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์..
   (2020-01-14) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดจ้างเปลี่ยนสายน้ามันเพาเวอร์และถ่ายน้ามันเครื่องรถยนต์ราชการ ..
   (2020-01-08) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดจ้างทาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ..
   (2019-06-28) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ..

  •  Hits 10 อันดับ
  • แนวทางปฏิบัติ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)) สำหรับเรือประมงและท่าเท.. (865)  สถิติเรือแจ้งเข้า-ออก ผ่านศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงสตูล และปริมาณสัตว์น้ำรายเดือนจำแนกตามประเภทเครื่องมือ.. (650) พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าเจ๊ะบิลัง จังหวัดสตูล.. (634) สถิติเรือแจ้งเข้า-ออก ผ่านศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงสตูล และปริมาณสัตว์น้ำรายเดือนจำแนกตามประเภทเครื่องมือ.. (616) สถิติเรือแจ้งเข้า-ออก ผ่านศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงสตูล และปริมาณสัตว์น้ำรายเดือนจำแนกตามประเภทเครื่องมือ.. (604) รัชกาลที่ 10.. (586) คณะตรวจเยี่ยม พล.ร.ท.ประยุธ ภู่เทียน (ศจร.สตูล).. (535) กิจกรรมคืนชีวิตสู่ทะเล ปล่อยปูไข่นอกกระดองคืนธรรมชาติ.. (518) สถิติเรือแจ้งเข้า-ออก ผ่านศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงสตูล และปริมาณสัตว์น้ำรายเดือนจำแนกตามประเภทเครื่องมือ.. (511) กิจกรรมคืนชีวิตสู่ทะเล ปล่อยปูไข่นอกกระดองคืนธรรมชาติ.. (493)

    Copyright © 2016-2021 ด่านตรวจประมงสตูล

     495 หมู่ 3 ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000