แบบแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

 เผยเเพร่: 2018-09-23 |  ผู้สนใจ: 61
 

แบบแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ

  •   หน่วยงาน: สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม
  •   ประกาศวันที่: 2017-12-25
  •   สิ้นสุดวันที่: 2018-09-30
  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (3,654)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (3,045) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (1,427) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,336) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,258) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (939) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (817) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (810) แบบคำขอต่างๆ.. (764) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (706) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (702) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (696) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (618) สถิติประมง.. (599) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (586) ราคาสัตว์น้ำ.. (543) หน่วยงานส่วนกลาง.. (519) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (497) อาสาสมัครด้านการประมง.. (466) ติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนต่างๆ.. (432)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000