ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในโครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย กิจกรรมพัฒนาสต็อกพันธุ์สัตว์น้ำประจำจังหวัดให้เป็นที่รู้จักและสร้างความตระหนักรับรู้ ความสัมพันธ์ของทรัพยากรประมง เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำโดยชุมชนมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

 เผยเเพร่: 2018-09-23 |  ผู้สนใจ: 76
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในโครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย กิจกรรมพัฒนาสต็อกพันธุ์สัตว์น้ำประจำจังหวัดให้เป็นที่รู้จักและสร้างความตระหนักรับรู้ ความสัมพันธ์ของทรัพยากรประมง เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำโดยชุมชนมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

  •   หน่วยงาน: สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม
  •   ประกาศวันที่: 2018-03-21
  •   สิ้นสุดวันที่: 2018-09-30
  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (4,096)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (3,285) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (1,576) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,359) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,326) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,013) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (954) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (854) แบบคำขอต่างๆ.. (787) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (762) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (751) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (738) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (653) สถิติประมง.. (646) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (631) ราคาสัตว์น้ำ.. (597) หน่วยงานส่วนกลาง.. (550) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (538) อาสาสมัครด้านการประมง.. (496) ติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนต่างๆ.. (461)