ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในโครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย กิจกรรมพัฒนาสต็อกพันธุ์สัตว์น้ำประจำจังหวัดให้เป็นที่รู้จักและสร้างความตระหนักรับรู้ ความสัมพันธ์ของทรัพยากรประมง เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำโดยชุมชนมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

 เผยเเพร่: 2018-09-23 |  ผู้สนใจ: 64
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในโครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย กิจกรรมพัฒนาสต็อกพันธุ์สัตว์น้ำประจำจังหวัดให้เป็นที่รู้จักและสร้างความตระหนักรับรู้ ความสัมพันธ์ของทรัพยากรประมง เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำโดยชุมชนมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

  •   หน่วยงาน: สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม
  •   ประกาศวันที่: 2018-03-21
  •   สิ้นสุดวันที่: 2018-09-30
  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (3,654)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (3,044) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (1,426) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,334) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,258) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (939) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (816) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (810) แบบคำขอต่างๆ.. (764) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (705) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (701) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (695) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (618) สถิติประมง.. (598) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (586) ราคาสัตว์น้ำ.. (543) หน่วยงานส่วนกลาง.. (519) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (497) อาสาสมัครด้านการประมง.. (465) ติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนต่างๆ.. (432)