(เพิ่มเติม) แนวทางการปฏิบัติงานของกองบริหารการคลังภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 กองบริหารการคลัง
(เพิ่มเติม) แนวทางการปฏิบัติงานของกองบริหารการคลังภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  •   หน่วยงาน: กองบริหารการคลัง
  •   ประกาศวันที่: 2021-07-30
  •   สิ้นสุดวันที่: 2022-12-31
  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ต้นทุนผลผลิต   1,050   ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนพนักงานราชการ   844  ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอน การยืมเงินราชการและการส่งใช้เงินยืมราชการ (หน่วยงานส่วนกลา...  472  ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนพนักงานราชการ    410  ต้นทุนผลผลิต   370  เบอร์ติดต่อ กองบริหารการคลังในช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   300  ระบบฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมประมง   169  ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการชำระเงิน ฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมประมง (ฌป.)   165  ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน การฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมประมง ผ่านระบ...  109  ประชาสัมพันธ์ ว 78 อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุแล...  105

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารการคลัง

     กองบริหารการคลัง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1 ชั้น 4 ชั้น 6 และชั้น 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    fingroup.fn@gmail.com   02-9406537,02-5620566,02-5798686   แฟนเพจ