ข่าวกิจกรรม สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (7,127)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (4,621) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (2,444) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (2,052) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,663) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (1,648) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (1,565) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,511) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,351) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (1,202) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,108) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (1,018) สถิติประมง.. (973) ราคาสัตว์น้ำ.. (916) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (900) สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต.. (894) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (882) สัตว์น้ำควบคุมของจังหวัดนครปฐม.. (801) ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3.. (789) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (754)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000