ประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

  •  บทความ
  • O1 โครงสร้าง O2 ข้อมูลผู้บริหาร O3 อำนาจหน้าที่ O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน O5 ข้อมูลการติดต่อ O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ O8 Q&A O9 Social Network O10 แผนดำเนินงานประจำปี O11 รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน O12 แผนดำเนินงานประจำปี O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ิิO17 E–Service ิิO18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ิิO19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน ิิO20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ิิO21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ ิิO22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ิิO23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ิิO24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี ิิO25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ิิO26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ิิO27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ิิO28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ิิO29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ ิิO30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ิิO31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี ิิO32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ิิO33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ิิO34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี O42 มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  •  Hit 20 อันดับ
  • ราคาสัตว์น้ำ.. (845)  ประมงอำเภอดอกคำใต้ ร่วมงานประเมินผลประกวดเกษตรกรดีเด่นสาขาการทำนาระดับประเทศ.. (844) คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน.. (764) การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต.. (757) Banner1.. (712) แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ).. (688) สขร.1 เดือน มกราคม 2560.. (673) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562.. (653) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน.. (643) ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ.. (640) สขร.1ประจำปี พ.ศ. 2562.. (631) สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2562.. (623) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เรื่อง นโยบาย คุณธรรม และความโปร่งใสตรวจสอบได้.. (605) สขร.1 เดือน มิถุนายน 2559.. (593) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563.. (588) สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2559.. (583) มอบปัจจัยโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 60.. (576) สขร.1 เดือน พฤษภาคม 2559.. (568) รวมเรื่องกว๊านพะเยา.. (568) สขร.1 เดือน ธันวาคม 2559.. (564)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000