•  Hit 20 อันดับ
  • กิจกรรมสำนักงาน.. (609)  แบนเนอร์สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์.. (540) นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง กล่าวมอบนโยบายกรมประมง ประจำปี 2563 แก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมประมงทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค.. (415) ประชุมความก้าวหน้าการเตรียมงานมหกรรมปลาร้าโลก.. (396) ติดตามและให้คำแนะนำฟาร์มเลี้ยงจระเข้ในช่วงฤดูหนาว.. (389) สภาพอากาศแปรปรวน เตือน ปลากระชังน็อคน้ำ.. (385) ร่วมประชุม “ผู้ประกอบการเลี้ยงปลานิลกระชังเขื่อนลำปาว” .. (380) "โครงการไทยนิยมยั่งยืน".. (340) สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์.. (335) รูปแบรนเนอร์.. (287) ความสำคัญของการขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงปลาหรือสัตว์น้ำ.. (256) ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลกระชังและกุ้งก้ามกรามที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 .. (228) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระชนมพรรษา.. (224) การรับฟังความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทยและร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงประเทศไทย.. (219) ดำน้ำจับกุ้งยักษ์ กินปลาเขื่อนลำปาว.. (216) กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือวิธีการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ.2563.. (209) ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลกระชังที่ได้รับผลกระทบโควิด-19.. (207) สร้างอาหารธรรมชาติ โดยทำคอกปุ๋ยหมักและแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ ตามโครงการสร้างรายได้อาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน (ปล่อยกุ้งก้ามกราม).. (201) ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลกระชังและกุ้งก้ามกรามที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 .. (200) ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ.. (199)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์

     สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่ 6/9 ถนนบายพาส - ทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000