ข่าวกิจกรรม ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนําเข้า สัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา พ.ศ. ๒๕๖๐.. (1,380)  แบบคำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมายเลข 7 ตามระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน.. (1,285) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560.. (783) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560.. (772) การตรวจสอบนำเข้า ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนเมษายน 2560.. (714) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (682) ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (666) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์ จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัต.. (654) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนมิถุนายน 2560.. (654) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560.. (644) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (622) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (612) ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (608) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนกันยายน 2560.. (583) ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (579) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (576) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (573) CIUU.. (546) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (512) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (506)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

     495  หมู่ 3  ตำบลตำมะลัง  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล Facebook : https://www.facebook.com/FIRC.NINE/