คู่มือทำการประมงพาณิชย์ กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมง

  •  Hit 20 อันดับ
  • คู่มือการตรวจเรือประมงในทะเล.. (1,309)  แผน/ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 .. (1,298) ผลการตรวจเรือประมงในทะเลประจำปีงบประมาณ 2560 - 2563.. (1,295) รายงานผลคดีประมงทะเล ประจำปี 2563.. (1,288) งานแผนและงบประมาณ.. (1,285) งานวิเคราะห์ฯ.. (1,283) งานติดตามคดี.. (1,274) รายงานผลคดี.. (1,258) แผน/ผลการปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562.. (1,232) สรุปข้อมูล แผน/ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561-2562 .. (1,226) ปิดอ่าวไทย ประจำปี 2563 .. (1,029) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการปร.. (484) 11 เครื่องมือประมงที่ใช้ได้ ในพื้นที่ปิดอ่าวประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี.. (319) มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ปี 2563.. (231) คู่มือทำการประมงพาณิชย์.. (169) กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมง.. (138) นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมประมงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25636.. (109) ความหมายของ "lllegal Fishing" กับ IUU Fishing" แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร.. (99) สรุปรายงานสถานการณ์การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุ "โพดุล" ในพื้นที่ภาคตะะวันออกเฉียงเหนือ.. (98) ประชุมกอง.. (92)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมง

     50 ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900