ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมง

  •  Hit 20 อันดับ
  • ปิดอ่าวไทย ประจำปี 2563 .. (1,736)  คู่มือการตรวจเรือประมงในทะเล.. (1,477) รายงานผลคดีประมงทะเล ประจำปี 2563.. (1,434) แผน/ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 .. (1,415) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการปร.. (1,373) แผน/ผลการปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562.. (1,334) สรุปข้อมูล แผน/ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561-2562 .. (1,323) 11 เครื่องมือประมงที่ใช้ได้ ในพื้นที่ปิดอ่าวประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี.. (674) มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ปี 2563.. (541) ประชาสัมพันธ์การกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน : ปิดอ่าวไทย 2564.. (459) มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ปี 2563.. (380) ประชุมกอง.. (352) กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมง.. (297) คู่มือทำการประมงพาณิชย์.. (273) มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ปี 2563.. (267) บันทึกจับกุม.. (254) ความหมายของ "lllegal Fishing" กับ IUU Fishing" แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร.. (227) คู่มือประมงพาณิชย์.. (223) นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมประมงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25636.. (188) สรุปรายงานสถานการณ์การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุ "โพดุล" ในพื้นที่ภาคตะะวันออกเฉียงเหนือ.. (173)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมง

     50 ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900