ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมง

  •  Hit 20 อันดับ
  • ปิดอ่าวไทย ประจำปี 2563 .. (1,867)  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการปร.. (1,756) คู่มือการตรวจเรือประมงในทะเล.. (1,571) รายงานผลคดีประมงทะเล ประจำปี 2563.. (1,486) แผน/ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 .. (1,467) แผน/ผลการปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562.. (1,388) สรุปข้อมูล แผน/ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561-2562 .. (1,375) ประชาสัมพันธ์การกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน : ปิดอ่าวไทย 2564.. (1,242) ประชาสัมพันธ์การกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน : ปิดอ่าวไทย 2564.. (1,242) 11 เครื่องมือประมงที่ใช้ได้ ในพื้นที่ปิดอ่าวประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี.. (861) มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ปี 2563.. (723) มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ปี 2563.. (515) ประชุมกอง.. (451) ปิดอ่าวรูปตัว ก ประจำปี 2564.. (385) กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมง.. (384) มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ปี 2563.. (381) บันทึกจับกุม.. (368) คู่มือทำการประมงพาณิชย์.. (359) คู่มือประมงพาณิชย์.. (294) ความหมายของ "lllegal Fishing" กับ IUU Fishing" แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร.. (289)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมง

     50 ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900