ประกาศข้อกำหนดสำหรับสัตว์น้ำที่ต้องตรวจรับรองการปลอดโรค Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1) เพื่อการส่งออกไปไต้หวัน กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ

 50 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900