นางสาวพุทธรัตน์ เบ้าประเสริฐกุล

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ
(อำนวยการต้น)
    


- ว่าง -

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ
    
- ว่าง -

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการตรวจสอบและรับรองฟาร์มสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก
    
นางสาวจารี ผลชนะ

หัวหน้ากลุ่มกลุ่มวิจัยและพัฒนาการควบคุมโรคสัตว์น้ำ
    
นางสาวปรียานันท์ ศรีวรรณยศ

หัวหน้ากลุ่มกลุ่มวิจัยและพัฒนายาและเคมีภัณฑ์สัตว์น้ำ
    


นางสาวศศิพร สุขพญา

หัวหน้าฝ่ายบริหาร
    
นายอมรชัย สมเจตน์เลิศเจริญ

หัวหน้ากลุ่มวิชาการ
    
นางสาวสิริวิมล ทำการดี

หัวหน้ากลุ่มวิจัยระบาดวิทยาโรคสัตว์น้ำ
(ปฏิบัติการ)
    
นางจำเริญศรี ถาวรสุวรรณ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ

 50 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    aahrdd.technical@gmail.com   02 579 4122   02 561 3993   แฟนเพจ