•  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเหมาตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมง.. (908)  พล.ร.อ. ลือชัย รุดดิษฐ์ รอง ผบ.ศปมฝ./รอง ผบ.ทร. และ คณะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์แจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง.. (777) วันที่ 2-3 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง ร่วมอบรมการตรวจสอบเครื่องมือทำการประมง สำหรับเรือประมงต่อใบอนุญาตประมงพาณิ.. (751) ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ จำนวน 6 อัตรา.. (731) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 (แบบ สขร.1).. (662) การเตรียมเครื่องมือประมงพาณิชย์.. (636) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมง.. (627) ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างบริการงานด้านการสื่อสาร.. (623) ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างบริการรักษาความสะอาด.. (620) ศจร.รย... (556) ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างบริการงานบันทึกข้อมูล.. (553) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2562 (แบบ สขร.1).. (530) หัวหน้าชุดประเมินการอบรมและปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง (FIT) มาดำเนินการอบรมและชี้แจงผลการปฏิบัติงานของชุดสหวิชาชีพของศูนย์ควบคุมฯ ร.. (528) ประกาศ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ.. (497) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (465) ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. (458) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. (424) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าตรวจสอบแผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2560.. (423) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 กบร.จัดอบรม หลักสูตรการทำเว็บไซต์กรมประมงให้บุคลากรส่วนภูมิภาค.. (409) ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 9ฌ-0250 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. (392)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงระยอง

     เลขที่ 239/7 ถนน อารีราษฎร์  ตำบล ปากน้ำ อำเภอ เมือง  จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000