บุคลากรด่านตรวจประมงระยอง
นายทวีพงษ์ ศรีผา

หัวหน้าด่านตรวจประมงระยอง
    


นางสาวนิตยา เก็ดแก้ว

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายฐิติพงศ์ จงประสิทธิ์ไชย

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายกิติศักดิ์ ภิญโญ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายวสันต์ ทรายแก้ว

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
จ่าเอกวรสา ท้าวเนาว์

เจ้าพนักงานสื่อสาร
(ชำนาญงาน)
    


นางกันยารัตน์ ทรัพย์บรรจง

นักวิชาการประมง
    
นางสาวศุภษา นิตยธำรงชัย

นักวิชาการประมง
    
นายทศพล ใหญ่ยอด

นักวิชาการประมง
    
นายชัด สุขขา

เจ้าหน้าที่สื่อสาร
    


นายสรสิษฐ์ บุบผาชาติ

จ้างเหมาบริการงานตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือ
    
นางสาวมนสิชา มีมณี

จ้างเหมาบริการงานตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือ
    
ว่าที่ รต.หญิง ชุติมา กลั่นปาน

จ้างเหมาบริการงานตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือ
    
นางสาวกฤตธีญาภา ซื่อวนัชชา

จ้างเหมาบริการงานตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือ
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงระยอง

 เลขที่ 239/7 ถนน อารีราษฎร์  ตำบล ปากน้ำ อำเภอ เมือง  จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000