บุคลากรศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ระยอง
จ.อ.วรสา ท้าวเนาว์

เจ้าพนักงานสื่อสารชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง
    


นางสาวนิตยา เก็ดแก้ว

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายฐิติพงศ์ จงประสิทธิ์ไชย

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นางกันยารัตน์ ทรัพย์บรรจง

นักวิชาการประมง
    
นายจาตุรนต์ เรืองณรงค์

นักวิชาการประมง
    


นายสรสิษฐ์ บุบผาชาติ

จ้างเหมาบริการตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ
    
นายสุทธิวัฒน์ คงทรัพย์

จ้างเหมาบริการตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ
    
นางสาวสุดาพร สมร

จ้างเหมาบริการตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ
    


นายราชพร แพรกม่วง

จ้างเหมาบริการตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ
    
นายกิติภพ วิสุทธิรัตน์

จ้างเหมาบริการตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ
    


นายภานุพงศ์ หน่ายหนีชั่ว

จ้างเหมาบริการงานสื่อสาร
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ระยอง

 เลขที่ 239/7 ถนน อารีราษฎร์  ตำบล ปากน้ำ อำเภอ เมือง  จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000