แบนเนอร์ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ลงนามประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ.. (390)  ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เรด้าร์เรือตรวประมงทะเล 609.. (141) ประกาศผู้ชนะการซื้อ/จ้างปรับปรุงบ้านพักราชการระดับ 5-6 จำนวน 1 หลัง.. (129) ประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องจักรใหญ่ซ้าย ขวาเรื่อตรวจประมงทะเล 608.. (115) รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อ จัดจ้างซ่อมเครืองจักรใหญ่ซ้ายขวา เรือตรวจประมงทะเล 608 .. (106) จับกุมเรือประมงเวียดนาม 4 ลำ.. (103) จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ธนาคารปูม้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงชายฝั่งสำหรับเยาวชน.. (101) ร่วมกิจกรรมทำบ้านปลา(ซังก้อ,ซั้งเชือก).. (97) ยกเลิกประกวดราคาซื้อเรด้าร์เดินเรือและเครื่องรับส่งวิทยุ.. (97) ประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องจักรใหญ่ซ้าย-ขวา เรือตรวจประมงทะเล 608 .. (92) ประกาศรผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เรดาร์.. (77) MISS THAILAND 2019.. (70) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุน้ำมันเซื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยเฉพาะเจาะจง.. (69) วางซั้งกอ ชุมชนประมงบ้านคลองวง.. (67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำซั้งกอเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยส้ตวน้ำและเลี้ยงตัวอ่อนจำนวน ๒๕ ซั้ง.. (59) ตรวจสอบเรือประมงในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย.. (55) ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562.. (54) ประกวดชุมชนดีเด่นประจำปีงบประมาน62.. (53) ร่วมพิธีเปิดการประชุมเครือข่าย ทสม... (52) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์.. (48)