รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2562 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศ กรมประมง (ปิดอ่าว 61).. (3,179)  ข่าวกิจกรรม การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (714) ข่าวกิจกรรม เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตทะเลชายฝั่ง.. (685) รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2563.. (576) ข่าวกิจกรรมร่วมหน่วยงานอื่น.. (446) ข่าวกิจกรรมปฏิบัติงานร่วมกับ ศูนย์ประสานงานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต 1 (ศรชล เขต 1) .. (440) ข่าวกิจกรรม การตรวจเรือประมงในพื้นที่เสี่ยงและปฏิบัติการเร่งด่วน.. (411) พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558.. (362) ข่าวกิจกรรม บูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงานบนเรือประมง.. (351) ข่าวกิจกรรม ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ปี 2563.. (343) ข่าวกิจกรรม การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (341) ข้อมูลด้านกฎหมาย.. (336) ประวัติหน่วยงาน.. (300) ข่าวกิจกรรม จัดเวทีการมีส่วนร่วม.. (291) ข่าวกิจกรรมมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ประจำปี 2563.. (288) แบนเนอร์.. (263) หน้าก่อนเข้าเว็ป.. (204) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรัูสู่ชุมชนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและประชาชนในพื้นที่ จำนวน 4 เรื่อง.. (159) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 จำนวน 5 เรื่อง.. (122) รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓.. (83)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร

     405 หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร 86120