หน้าก่อนเข้าเว็ป หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศ กรมประมง (ปิดอ่าว 61).. (3,275)  ข่าวกิจกรรม การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (1,373) ข่าวกิจกรรม เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตทะเลชายฝั่ง.. (1,338) ข่าวกิจกรรมร่วมหน่วยงานอื่น.. (1,088) ข่าวกิจกรรม การตรวจเรือประมงในพื้นที่เสี่ยงและปฏิบัติการเร่งด่วน.. (1,035) ข่าวกิจกรรม ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ปี 2563.. (995) ข่าวกิจกรรม บูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงานบนเรือประมง.. (982) ข่าวกิจกรรม การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (975) ข่าวกิจกรรม จัดเวทีการมีส่วนร่วม.. (922) ข่าวกิจกรรมมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ประจำปี 2563.. (890) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรัูสู่ชุมชนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและประชาชนในพื้นที่ จำนวน 4 เรื่อง.. (815) ข่าว โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตรประจำปีงบประมาณ 2563.. (750) รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2563.. (617) ข่าวกิจกรรมปฏิบัติงานร่วมกับ ศูนย์ประสานงานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต 1 (ศรชล เขต 1) .. (511) พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558.. (408) ข้อมูลด้านกฎหมาย.. (380) ประวัติหน่วยงาน.. (342) แบนเนอร์.. (302) หน้าก่อนเข้าเว็ป.. (227) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 จำนวน 5 เรื่อง.. (154)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร

     405 หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร 86120