POP UP ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปลาสร้อยนกเขา (ปลาขี้ขม)  (252)   กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ  (199)  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  (185)  “โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ 2564  (165)  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพัน... (159)  กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ  (158)  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  (154)  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  (152)  การติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมงฯ ปี 2564  (152)  กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ  (147)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000