จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด (COVID-19) ทางศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) ได้มีการคัดกรองเบื้องต้นทั้งเจ้าหน้าที่ก่อนการปฏิบัติงานเข้าเวรปฏิบัติงานและชาวประมงที่เข้ามาเพื่อติดต่อราชการ และในวันนี้ก็ได้ร่วมกันทำ face-shield เพื่อเป็นอุปกรณ์ป้องการการแพร่กระจายของเชื้อ โดยขั้นตอนในการคัดกรองที่ได้ปฏิบัติมีดังนี้...

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด (COVID-19) ทางศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) ได้มีการคัดกรองเบื้องต้นทั้งเจ้าหน้าที่ก่อนการปฏิบัติงานเข้าเวรปฏิบัติงานและชาวประมงที่เข้ามาเพื่อติดต่อราชการ และในวันนี้ก็ได้ร่วมกันทำ face-shield เพื่อเป็นอุปกรณ์ป้องการการแพร่กระจายของเชื้อ โดยขั้นตอนในการคัดกรองที่ได้ปฏิบัติมีดังนี้... จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด (COVID-19) ทางศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) ได้มีการคัดกรองเบื้องต้นทั้งเจ้าหน้าที่ก่อนการปฏิบัติงานเข้าเวรปฏิบัติงานและชาวประมงที่เข้ามาเพื่อติดต่อราชการ และในวันนี้ก็ได้ร่วมกันทำ face-shield เพื่อเป็นอุปกรณ์ป้องการการแพร่กระจายของเชื้อ โดยขั้นตอนในการคัดกรองที่ได้ปฏิบัติมีดังนี้
1. การวัดอุณหภูมิร่างกายต้องอยู่เกณฑ์ไม่เกิน 37.5 องศา
2. ฉีด/สเปรย์ แอลกอฮอล์มือก่อนเข้าพื้นที่การปฏิบัติงาน และระหว่างปฏิบัติงาน /ก่อนเข้าอาคารล้างมือด้วยสบู่การแพร่
3.ใส่หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย/ face-shield เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
4.ต้องขอขอบคุณการสนับสนุนที่วัดอุณหภูมิร่างกายจาก กองบริหารการจัดการเรืือประมงและการทำการประมงในวันนี้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!