เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563 นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผ.อ. ศจร.เขต 2 (สงขลา) พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดรวม 6 คน ได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการดำเนินการเข้าเป็นภาคีความตกลงเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติการตามมาตรการอนุรักษ์และการจัดการระหว่างประเทศโดยเรือประมงในทะเลหลวง รุ่นที่ 2...

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)


เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563 นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผ.อ. ศจร.เขต 2 (สงขลา) พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดรวม 6 คน ได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการดำเนินการเข้าเป็นภาคีความตกลงเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติการตามมาตรการอนุรักษ์และการจัดการระหว่างประเทศโดยเรือประมงในทะเลหลวง รุ่นที่ 2... 

ข่าวกิจกรรม


เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563 นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผ.อ. ศจร.เขต 2 (สงขลา) พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดรวม 6 คน ได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการดำเนินการเข้าเป็นภาคีความตกลงเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติการตามมาตรการอนุรักษ์และการจัดการระหว่างประเทศโดยเรือประมงในทะเลหลวง รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมบุรี ศรีภู จ. สงขลา โดยมีนายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ ชาวประมง สมาคมประมง และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ สำหรับวัตถุประสงค์ของการสัมมนาฯ สืบเนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงดังกล่าว กรมประมงพิจารณาแล้วเห็นว่า สาระสำคัญของความตกลงฯ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการสากล ทำให้รัฐมีความตระหนักในฐานะรัฐเจ้าของธง ที่ต้องยับยั้งไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงธงเรือโดยผิดกฎหมาย รวมถึงการสร้างความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างรัฐต่างๆ และความร่วมมืออื่นๆ ที่สอดคล้องตามหลักปฏิบัติสากล อีกทั้ง กรมประมงเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จะนำความคิดเห็นที่ได้รับไปวิเคราะห์และประมวลผล รวมถึงจัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามขั้นตอนของทางราชการต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!