ภารกิจ 

บทความ


1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและพรรณไม้น้ำจืด โดยเน้นการวิจัยขั้น วิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพการผลิตสัตว์น้ำจืดให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศและเพื่อการส่งออก

2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและฟื้นฟูทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ำจืด รวมทั้งกำกับและควบคุมวัตถุอันตรายที่เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยง

3. กำหนดมาตรฐานฟาร์ม การตรวจสอบมาตรฐานผลผลิตจากการทำการประมงน้ำจืดและกระบวนการผลิตสัตว์น้ำจืดและพรรณไม้น้ำจืดให้ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการให้บริการทางวิชาการด้านประมงน้ำจืด (ง) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยการผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ำจืดที่ได้ปรับปรุงพันธุ์ พันธุ์สัตว์น้ำจืดที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจ

4. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับโรคสัตว์น้ำจืดเพื่อพัฒนาเทคนิคการตรวจ วินิจฉัยโรค และวิธีการป้องกันโรคสัตว์น้ำจืด และการออกใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก การควบคุมการเกิดโรคระบาดและการใช้ยาในสัตว์น้ำ
5. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยอาหารสัตว์น้ำจืดให้เหมาะสมกับความต้องการสารอาหารของสัตว์น้ำจืด และควบคุมตรวจสอบ กำกับดูแลคุณภาพอาหารสัตว์น้ำและออกใบรับรองอาหารสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก

1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและพรรณไม้น้ำจืด โดยเน้นการวิจัยขั้น วิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพการผลิตสัตว์น้ำจืดให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศและเพื่อการส่งออก

2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและฟื้นฟูทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ำจืด รวมทั้งกำกับและควบคุมวัตถุอันตรายที่เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยง

3. กำหนดมาตรฐานฟาร์ม การตรวจสอบมาตรฐานผลผลิตจากการทำการประมงน้ำจืดและกระบวนการผลิตสัตว์น้ำจืดและพรรณไม้น้ำจืดให้ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการให้บริการทางวิชาการด้านประมงน้ำจืด (ง) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยการผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ำจืดที่ได้ปรับปรุงพันธุ์ พันธุ์สัตว์น้ำจืดที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจ

4. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับโรคสัตว์น้ำจืดเพื่อพัฒนาเทคนิคการตรวจ วินิจฉัยโรค และวิธีการป้องกันโรคสัตว์น้ำจืด และการออกใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก การควบคุมการเกิดโรคระบาดและการใช้ยาในสัตว์น้ำ
5. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยอาหารสัตว์น้ำจืดให้เหมาะสมกับความต้องการสารอาหารของสัตว์น้ำจืด และควบคุมตรวจสอบ กำกับดูแลคุณภาพอาหารสัตว์น้ำและออกใบรับรองอาหารสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก

 

- กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

 

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่

     90 หมู่ 12 ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290    ifchiangmai@hotmail.com   053-498428   053-498556   แฟนเพจ