ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดทุกจังหวัด

 กองกฏหมาย

ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดทุกจังหวัด 

พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 เผยเเพร่: 2020-05-06  |   ข่าววันที่: 2020-07-14 |  อ่าน: 1,077 ครั้ง
 

ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดกระบี่


ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดกาญจนบุรี


ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดกาฬสินธุ์


ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดกำแพงเพชร


ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดขอนแก่น


ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดจันทบุรี


ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา


ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดชลบุรี


ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดชัยนาท


ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดชัยภูมิ


ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดชุมพร


ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดเชียงราย


ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดเชียงใหม่


ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดตรัง


ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดตราด


ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดตาก


ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดนครนายก


ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดนครปฐม


ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดนครพนม


ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดนครราชสีมา


ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช


ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดนครสวรรค์


ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดนนทบุรี


ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดนราธิวาส


ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดน่าน


ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดปทุมธานี


ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดปราจีนบุรี


ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดปัตตานี


ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 


ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดพะเยา


ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดพังงา


ประกาศคณะกรรมการประมงพัทลุง


ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดพิษณุโลก


ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดเพชรบุรี


ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดเพชรบูรณ์


ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดแพร่


ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดภูเก็ต


ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดมหาสารคาม


ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดมุกดาหาร


ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน 


ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดยโสธร


ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดยะลา


ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดร้อยเอ็ด


ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดราชบุรี

 ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดลพบุรี

ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดลำปาง


ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดลำพูน

ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดเลย

ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดศรีษะเกษ

ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสกลนคร

ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดสงขลา

ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดสมุทรสาคร


ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดสระแก้ว


ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดสระบุรี 


ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดสิงห์บุรี

ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดสุโขทัย

ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดสุพรรณบุรี

ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดสุรินทร์

ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดหนองคาย


ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดอ่างทอง


ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดอุดรธานี

ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดอุทัยธานี


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์ อัพเดตกฎหมายประจำวัน .. (1,176)  ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดทุกจังหวัด.. (1,077) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (998) ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายตามประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจั.. (895) การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ พ.ศ. ...... (887) กฎกระทรวง.. (873) พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม.. (841) ระเบียบกรมประมง.. (832) ประกาศกรมประมง หมวด ๗ การควบคุม เฝ้าระวัง สืบค้น และตรวจสอบ  (มาตรา ๘๐ - มาตรา ๙๗).. (763) ประกาศกระทรวงที่ยังบังคับใช้ตามมาตรา ๑๗๑ แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘.. (754) ประกาศรายชื่อเรือประมงที่ถูกใช้ทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (IUU).. (668) ประกาศกรมประมงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง.. (593) ประกาศกรมประมง หมวด ๕ มาตราการอนุรักษ์และบริหารจัดการ (มาตรา ๕๕ - มาตรา ๗๒).. (586) ประกาศกรมประมง หมวด ๖ การส่งเสริมการเพาะเลี้ยสัตว์น้ำ (มาตรา ๗๓ - มาตรา ๗๙).. (576) ประกาศกรมประมง ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎกระทรวง.. (571) กลุ่มกฎหมายและระเบียบ.. (463) คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (458) ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี.. (441) กฎหมายอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมประมง.. (421) การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. ...... (420)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองกฏหมาย

     กองกฎหมาย กรมประมง  เลขที่ ๕๐ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐