พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กองกฏหมาย

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์ อัพเดตกฎหมายประจำวัน .. (1,365)  ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดทุกจังหวัด.. (1,337) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (1,131) กฎกระทรวง.. (1,010) ระเบียบกรมประมง.. (996) พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม.. (972) ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายตามประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจั.. (930) ประกาศกรมประมง หมวด ๗ การควบคุม เฝ้าระวัง สืบค้น และตรวจสอบ  (มาตรา ๘๐ - มาตรา ๙๗).. (925) ประกาศกระทรวงที่ยังบังคับใช้ตามมาตรา ๑๗๑ แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘.. (917) ประกาศรายชื่อเรือประมงที่ถูกใช้ทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (IUU).. (727) ประกาศกรมประมง หมวด ๕ มาตราการอนุรักษ์และบริหารจัดการ (มาตรา ๕๕ - มาตรา ๗๒).. (694) ประกาศกรมประมงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง.. (670) ประกาศกรมประมง ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎกระทรวง.. (666) ประกาศกรมประมง หมวด ๖ การส่งเสริมการเพาะเลี้ยสัตว์น้ำ (มาตรา ๗๓ - มาตรา ๗๙).. (642) คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (539) ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี.. (509) กฎหมายอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมประมง.. (494) กลุ่มกฎหมายและระเบียบ.. (484) คำสั่งกรมประมง.. (448) ประกาศกรมประมง หมวด ๘ สุขอนามัยของสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (มาตรา ๙๘ - มาตรา ๑๐๐).. (433)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองกฏหมาย

     กองกฎหมาย กรมประมง  เลขที่ ๕๐ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐