การดำเนินคดีและมาตรการทางปกครอง

 กองกฏหมาย

การดำเนินคดีและมาตรการทางปกครอง 

พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 เผยเเพร่: 2020-05-06  |   ข่าววันที่: 2020-05-06 |  อ่าน: 256 ครั้ง
 

ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินคดีและมาตรการทางปกครอง ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒)  
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

- ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินคดีและมาตการทางปกครอง ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ (ยกเลิกความในข้อ ๑๑)

- หนังสือสั่งยึดเครื่องมือทำการประมง สัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และกักเรือประมง ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 

- แผนผังการดำเนินมาตรการทางปกครองตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

- บันทึกถ้อยคำ  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 

- ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการจัดการกับสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เครื่องมือทำการประมง และเรือประมงในคดีความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘

- แบบหนังสือเพิกถอนคำสั่งยึดเครื่องมือทำการประมง สัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และกักเรือประมง

- หนังสือตอบข้อหารือสำนักงานประมงจังหวัดระนอง


 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายตามประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจั.. (776)  การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ พ.ศ. ...... (770) ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดทุกจังหวัด.. (667) ประชาสัมพันธ์ อัพเดตกฎหมายประจำวัน .. (580) กฎกระทรวง.. (477) พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม.. (472) ประกาศรายชื่อเรือประมงที่ถูกใช้ทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (IUU).. (447) ประกาศกระทรวงที่ยังบังคับใช้ตามมาตรา ๑๗๑ แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘.. (444) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (426) กลุ่มกฎหมายและระเบียบ.. (425) ระเบียบกรมประมง.. (393) ประกาศกรมประมงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง.. (392) ประกาศกรมประมง หมวด ๗ การควบคุม เฝ้าระวัง สืบค้น และตรวจสอบ  (มาตรา ๘๐ - มาตรา ๙๗).. (385) ประกาศกรมประมง หมวด ๖ การส่งเสริมการเพาะเลี้ยสัตว์น้ำ (มาตรา ๗๓ - มาตรา ๗๙).. (368) การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. ...... (348) ประกาศกรมประมง หมวด ๕ มาตราการอนุรักษ์และบริหารจัดการ (มาตรา ๕๕ - มาตรา ๗๒).. (337) กลุ่มคดีทั่วไป.. (323) กลุ่มกฎหมายระหว่างประเทศ.. (310) กลุ่มคดีปกครอง.. (304) กฎหมายอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมประมง.. (303)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองกฏหมาย

     กองกฎหมาย กรมประมง  เลขที่ ๕๐ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐