ประกาศกระทรวงที่ยังบังคับใช้ตามมาตรา ๑๗๑ แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘

 กองกฏหมาย

ประกาศกระทรวงที่ยังบังคับใช้ตามมาตรา ๑๗๑ แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ 

พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 เผยเเพร่: 2020-05-04  |   ข่าววันที่: 2020-05-06 |  อ่าน: 2,560 ครั้ง
 

บททั่วไป

มาตรา ๑๓

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และ วิธีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ๑๙

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และ วิธีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ 


การประมงทะเลการประมงทะเล

กฎหมายควบคุมการทำการประมงในฤดูสัตว์น้ำมีไข่

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดทำการประมงในฤดูปลามีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อนในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ภายในระยะเวลาที่กำหนด (๑) (๒) (๔) และ (๕)

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดทำการประมงในฤดูปลาที่มีไข่ และวางไข่เลี้ยงลูกในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และ ตรังภายในระยะเวลาที่กำหนด

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดทำการประมงในฤดูปลามีไข่ วางไข่และเลี้ยงตัวในวัยอ่อนในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ห้ามทำการประมงปูมีไข่นอกกระดอง (สิ้นผลบังคับใช้แล้ว)

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดห้ามใช้เครื่องมือชนิดหนึ่งชนิดใดทำการประมงแมงดาทะเลในฤดูวางไข่ในบริเวณอ่าวพังงา ท้องที่อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอทับปุด และกิ่งอำเภอเกาะยาวโดยเด็ดขาด

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ห้ามมิให้บุคคลใดทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำอ่าวสัตหีบจังหวัดชลบุรี

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ  ฉะเชิงเทรา และชลบุรี ในระยะเวลาที่กำหนด 


กฎหมายควบคุมการทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนลากอวนรุน

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้กับเรือยนต์ทำการประมง

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดให้ใช้เครื่องมืออวนลากหรืออวนรุนที่ใช้ประกอบกับเรือยนต์ทำการประมง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๓

ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมจำนวนเครื่องมือทำการประมงอวนลากและอวนรุน พ.ศ. ๒๕๓๙

- ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนทำการประมงในอ่าวพังงา

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนรุนที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมงในพื้นที่บางแห่ง

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมง ในที่จับสัตว์น้ำบางแห่งของจังหวัดกระบี่ 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำบางแห่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำบางแห่งของจังหวัดตรัง

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำบางแห่งของจังหวัดระยอง

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำบางแห่งของจังหวัดนราธิวาส

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำบางแห่งของจังหวัดปัตตานี

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำบางแห่งของจังหวัดสตูล

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำบางแห่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำบางแห่งของจังหวัดชุมพร


กฎหมายควบคุมการทำการประมงด้วยเครื่องมือปลากะตักและอวนล้อมจับ

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนล้อมจับที่มีขนาดช่องตาเล็กกว่า ๒.๕ เซนติเมตรทำการประมงในเวลากลางคืน(ยกเลิก)

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดให้ใช้เครื่องมือทำการประมงอย่างหนึ่งอย่างใดในที่จับสัตว์น้ำ 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดขนาดช่องตาอวนในการทำการประมงปลากะตัก

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมิให้ใช้เครื่องมืออวนช้อนหรืออวนยก อวนครอบปลากะตักซึ่งใช้ประกอบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในท้องทะเลบางพื้นที่ และกำหนดขนาดช่องตาอวนที่ใช้ประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำการประมงปลากะตักพ.ศ. ๒๕๔๔

- ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการปฎิบัติเกี่ยวกับการควบคุมจำนวนเครื่องมือทำการประมงปลากะตัก พ.ศ. ๒๕๔๓

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนล้อมจับทุกชนิด ทุกประเภททุกขนาด ที่ใช้ประกอบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำการประมงในบริเวณพื้นที่ทะเลบางส่วนของ จ.ตราด พ.ศ. ๒๕๒๘


กฎหมายควบคุมการทำการประมงด้วยเครื่องมือคราดหอย

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ให้ผู้มีอาชีพในการประมงมาจดทะเบียนและขออนุญาต

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตห้ามใช้เครื่องมือคราดที่ใช้กับเรือยนต์ทำการประมงหอยชนิดสองฝา

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดห้ามทำการประมงหอยแครง(ยกเลิก โดยประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมง รูปแบบ และพื้นที่ทำการประมงของเครื่องมือประมงคราดหอยที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๐)

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดขนาด ชนิด และจำนวนของเครื่องมือคราดหอยที่ใช้ประกอบกับเรือกลที่อนุญาตให้ใช้ทำการประมงและกำหนดให้ใช้เครื่องมือคราดหอยที่ใช้ประกอบกับเรือกลที่มีขนาด ชนิด และ จำนวนเกินกำหนดทำการประมงโดยเด็ดขาด

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตห้ามใช้เครื่องมือคราดที่ใช้กับเรือยนต์ทำการประมงหอยชนิดสองฝาในท้องที่จังหวัดสมุทรสาคร

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตห้ามใช้เครื่องมือคราดที่ใช้กับเรือยนต์ทำการประมงหอยชนิดสองฝาในท้องที่จังหวัดสมุทรสาคร (ยกเลิก)

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดห้ามใช้อวนหรือเครื่องมือชนิดหนึ่งชนิดใดสำหรับทำการประมงหมึกโดยใช้ไฟฟ้าล่อ

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดห้ามทำการประมงปลาโลมา

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ห้ามทำการประมงปลาฉลามวาฬ


กฎหมายควบคุมการทำการประมงตามชนิดสัตว์น้ำ

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ห้ามมิให้ทำการประมงเต่าทะเลและกระทะเลทุกชนิดรวมทั้งไข่ของสัตว์น้ำดังกล่าวแล้ว

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ห้ามมิให้ทำการประมงปลาพยูร


กฎหมายควบคุมการทำการประมงประเภทอวนอื่น ๆ

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ห้ามมิให้ใช้เครื่องมืออวนรังและเฝือกรังทำการประมง

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ห้ามใช้เครื่องมือโพงพาง รั้วไซมาน หรือกั้นซูรั้วไซมาน ลี่ หรือ เครื่องมือที่มีลักษณะและวิธีการใช้คล้ายคลึงกัน ทำการประมง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๑

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดให้ติดเครื่องมือแยกเต่าทะเลในเครื่องมืออวนลากกุ้งทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำ

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ห้ามใช้เครื่องมือบางชนิดทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำในพื้นที่ที่มีแหล่งปะการังกองหินในทะล หรือแหล่งปะการังเทียม


กฎหมายควบคุมการทำการประมงตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.๒๔๙๐

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตห้ามใช้อวนลากมีถุงและอวนรุนทำการประมงในท้องที่จังหวัดชลบุรี

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดห้ามทำการประมงในบริเวณรอบ ๆ เกาะเต่า และเกาะหางเต่า จ.สุราษฎร์ธานี

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดห้ามใช้เครื่องมือที่ใช้สำหรับดูดแร่ หรือเครื่องมือที่มีลักษณะหรือวิธีการใช้คล้ายคลึงกันทำการประมง

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ให้ผู้ทำการประมงด้วยเครื่องมือลอบมาจดทะเบียน และขออนุญาต

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ให้ผู้ทำการประมงโดยใช้เรือประมงขนาดความยาวไม่เกินสิบสี่เมตรมาจดทะเบียนและขออนุญาต


กฎหมายควบคุมการทำประมงนอกน่านน้ำไทย

ประกาศทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกตามความในพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ว่าด้วยการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๑ 

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการยื่นคำขอรับอาชญาบัตรทำการประมงนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๕๕๑

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง เงื่อนไขรัฐมนตรีว่าการกระน้ำไทย พ.ศ. ๒๕๕๑


การประมงน้ำจืด

กฎหมายควบคุมการทำการประมงในฤดูสัตว์น้ำมีไข่

- ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดฤดูปลามีไข่ และ กำหนดชนิด ขนาดและวิธีใช้เครื่องมือทำการประมง 

ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง กำหนดฤดูปลาที่มีไข่และวางไข่เลี้ยงลูก กำหนดชนิด ขนาดและวิธีใช้เครื่องมือทำการประมง

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง กำหนดฤดูปลาที่มีไข่และวางไข่เลี้ยงลูก กำหนดชนิด ขนาด และ วิธีใช้เครื่องมือทำการประมง 

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง กำหนดฤดูปลาที่มีไข่และวางไข่เลี้ยงลูก กำหนดชนิด ขนาด และ วิธีใช้เครื่องมือทำการประมง

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง กำหนดฤดูปลาที่มีไข่และวางไข่เลี้ยงลูก กำหนดชนิด ขนาด และวิธีใช้เครื่องมือทำการประมง

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง กำหนดฤดูปลาที่มีไข่และวางไข่เลี้ยงลูก กำหนดชนิด ขนาดและวิธีใช้เครื่องมือทำการประมง

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง กำหนดฤดูปลามีไข่และวางไข่เลี้ยงลูก กำหนดชนิด ขนาดและวิธีใช้เครื่องมือทำการประมง 

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง กำหนดฤดูปลามีไข่และวางไข่เลี้ยงลูก กำหนดชนิด ขนาด และ วิธีใช้เครื่องมือทำการประมง

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง กำหนดฤดูปลาที่มีไข่และวางไข่เลี้ยงลูก กำหนดชนิด ขนาด และ วิธีใช้เครื่องมือทำการประมง 

ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง กำหนดฤดูปลาที่มีไข่และวางไข่เลี้ยงลูกกำหนดชนิด ขนาดและวิธีใช้เครื่องมือทำการประมง 

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง กำหนดฤดูปลาวางไข่และวางไข่เลี้ยงลูกกำหนดชนิด ขนาดและวิธีใช้เครื่องมือทำการประมง


กฎหมายควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำจืดตามชนิดเครื่องมือ

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ห้ามให้เครื่องมือ "อวนลอย" หรือ "ข่ายลอย" ทำการประมงในลำแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดพระนคร และ จังหวัดธนบุรี 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้กับเรือยนต์ทำการประมงในทะเลสาบ จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ห้ามมิให้ใช้เครื่องมืออวนรังและเฝือกรังทำการประมง

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดห้ามใช้เครื่องมือโพงพางทำการประมงในทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา และ จังหวัดพัทลุง

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ห้ามใช้เครื่องมือโพงพาง รั้วไซมาน หรือ กั้นซูรั้วไซมาน ลี่หรือเครื่องมือที่มีลักษณะและวิธีการใช้คล้ายคลึงกัน ทำการประมง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนล้อมจับทำการประมงในทะเลสาบสงขลา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

- ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ห้ามใช้เรือประกอบเครื่องยนต์ทุกชนิดทำการประมง ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิด ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำประเภทที่สาธารณประโยชน์ในบริเวณแม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง อ่างเก็บน้ำและลำน้ำสาขาทุกแห่งทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๔

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ห้ามใช้เครื่องมืออวนล้อมจับปลากะตักที่ใช้ประกอบกับเรือกลในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดระนอง พ.ศ. ๒๕๕๗


กฎหมายควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำจืดตามชนิดสัตว์น้ำ

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ห้ามทำการประมงปลาเสือตอ

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดห้ามทำการประมงปลาบึก ในแม่น้ำโขง 

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการอนุญาตให้ทำการประมงปลาบึกในแม่น้ำโขง พ.ศ. ๒๕๓๓

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ห้ามทำการประมงปลากะโห้ (Catlocarpio siamensis) ในเขตสมุทรสงคราม 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดฤดูปลามีไข่และกำหนดชนิด ขนาด และ วิธีการใช้เครื่องมือทำการประมง


กฎหมายควบคุมการทำการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่สาธารณประโยชน์

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง เงื่อนไขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการอนุญาตให้ทำการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำประเภทที่สาธารณประโยชน์ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการยื่นคำขอและการอนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำประเภทที่สาธารณประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๓๓


กฎหมายควบคุมการทำการประมงอื่น ๆ

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้กับเรือยนต์ทำการประมง (ฉบับที่ ๒)

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดทำการประมงในฤดูปลาทีมีไข่และวางไข่เลี้ยงลูกในท้องที่บางแห่งภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. ๒๕๒๘ 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ระบุชื่อวัตถุเป็นวัตถุมีพิษ ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง เงื่อนไขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการอนุญาตให้ทำการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประเภทที่สาธารณประโยชน์ ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดทำการประมงในฤดูปลาที่มีไข่และวางไข่เลี้ยงลูกในท้องที่บางแห่ง ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดทำการประมงในฤดูปลาที่มีไข่วางไข่และเลี้ยงตัวในวัยอ่อนในท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานีภายในระยะเวลาที่กำหนด 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดขนาดช่องตาอวนในการทำการประมงปลากะตัก

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดให้ใช้เครื่องมือทำการประมงอย่างหนึ่งอย่างใดในที่จับสัตว์น้ำ 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ห้ามทำการประมงปลาฉลามวาฬ 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดขนาดช่องตาอวนที่ใช้ประกอบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ให้ผู้มีอาชีพประกอบกิจการเลี้ยงกุ้งทะเลมาจดทะเบียน และ ขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ยกเลิกเขตห้ามใช้เครื่องมือบางชนิดทำการประมงในท้องที่จ.ประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดชุมพร เพื่อฟื้นฟูสภาวะการประมงที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากพายุไต้ฝุ่นเกย์

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตห้ามใช้เครื่องมือคราดที่ใช้กับเรือยนต์ทำการประมงหอยชนิดสองฝาในบริเวณพื้นที่ที่กำหนด 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้กับเรือยนต์ทำการประมง

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตห้ามใช้เครื่องมือคราดที่ใช้กับเรือยนต์ทำการประมงหอยชนิดสองฝาในท้องที่จังหวัดสมุทรสาคร 


สรุปประกาศตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.๒๔๙๐ ฯ

- สรุปประกาศตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ ฯ  


 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม.. (4,094)  ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดทุกจังหวัด.. (2,772) ประกาศกระทรวงที่ยังบังคับใช้ตามมาตรา ๑๗๑ แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘.. (2,560) ประชาสัมพันธ์ อัพเดตกฎหมายประจำวัน .. (2,423) ระเบียบกรมประมง.. (2,165) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (2,018) ประกาศกรมประมง หมวด ๗ การควบคุม เฝ้าระวัง สืบค้น และตรวจสอบ  (มาตรา ๘๐ - มาตรา ๙๗).. (1,750) กฎกระทรวง.. (1,731) ประกาศกรมประมง ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎกระทรวง.. (1,633) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ.. (1,300) ประกาศรายชื่อเรือประมงที่ถูกใช้ทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (IUU).. (1,298) ประกาศกรมประมง หมวด ๖ การส่งเสริมการเพาะเลี้ยสัตว์น้ำ (มาตรา ๗๓ - มาตรา ๗๙).. (1,221) ประกาศกรมประมงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง.. (1,212) ประกาศกรมประมง หมวด ๕ มาตราการอนุรักษ์และบริหารจัดการ (มาตรา ๕๕ - มาตรา ๗๒).. (1,159) ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายตามประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจั.. (1,056) คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (1,033) คำสั่งกรมประมง.. (920) ประกาศกรมประมง หมวด ๔ การทำประมงนอกน่านน้ำไทย ( มาตรา ๔๗ - มาตรา ๕๔ ).. (889) ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี.. (885) กฎหมายอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมประมง.. (860)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองกฏหมาย

     กองกฎหมาย กรมประมง  เลขที่ ๕๐ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐