Thailand Space Week 2019

 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ


Thailand Space Week 2019 

ข่าวกิจกรรม


          วันที่ 27-29 สิงหาคม 2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง ได้เข้าร่วมงาน Thailand Space Week 2019 หรือ งานมหกรรมอวกาศระดับนานาชาติ ณ ห้องแกรนด์ ไดมอน ชั้น 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้หัวข้อ “เทคโนโลยีอวกาศก้าวหน้า สังคมพัฒนายั่งยืน : Space for Sustainable Society” วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเป็นหนึ่งในกลไกที่ส่งต่อคุณค่า และเปิดโอกาสให้เสริมสร้างความสามารถคนไทยให้มีความพร้อมต่อการใช้เทคโนโลยีอวกาศให้เกิดประโยชน์สูงสุด กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การนำเสนอเทคโนโลยีผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ การเผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา จากหน่วยงานของรัฐและเอกชน และการแสดงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งความรู้ต่างๆเหล่านี้ สามารถจะนำมาต่อยอดในการคิดวิเคราะห์ และพัฒนางานเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศด้านประมงต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

     กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 1 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    fisheries.gis@gmail.com   0 2940 6278 , 0 2562 0600-15 ต่อ 5111   0 2940 6278